Lee Ji Yeon

2012 3rd I am cake studio

2016 The founding of a Seoul Cake Association

2017 publish ‘When the cake is the most beautiful’

2017-2019 Class in China Beijing, Tianjin, Guangzhou, Guangdong, Ningbo and Singapore

2012-2023 flower cake master class, painting cake master class, Vintage cake master class.

Registration closed

BACK